من یاغی دربندم

مطالب سعید علیجانی/اهل گنو/اهل شعر/طرفدار دانش آزاد

من یاغی دربندم

مطالب سعید علیجانی/اهل گنو/اهل شعر/طرفدار دانش آزاد

آخرین نظرات
سعید علیجانی:

-اهل شعر (شعرهای من تا کنون)

-برنامه‌نویس

-اهل گنو

-اهل  دانش آزاد